Στόχοι

Βασικός στόχος της «ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης» αποτελεί η ολοκλήρωση της θεραπευτικής πρότασης του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ». Συγκεκριμένα, στοχεύει στο να προσφέρει διεξόδους επαγγελματικής κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίηση της εν λόγω εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και εργασιακή απασχόληση σε απεξαρτημένα άτομα. Η παραπάνω στόχευση υπήρξε ανέκαθεν ζητούμενο των προγραμμάτων απεξάρτησης, αλλά μετατρέπεται σε κυρίαρχη και κεντρική στόχευση του Προγράμματος στις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
Η «ΑΡΓΩ» ΚοινΣΕπ είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 με ημερομηνία εγγραφής 26/06/2018. Αποτελεί την πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης για απεξαρτημένα άτομα, Βασικός της στόχος είναι η ένταξη των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και ειδικότερα απεξαρτημένων ατόμων στην κοινωνική και οικονομική ζωή.