Μέλη

Μέλη

Στην «ΑΡΓΩ ΚοινΣΕπ» συμμετέχουν σαράντα τρία (43) μέλη:

 • 39 Φυσικά Πρόσωπα:
  • Εικοσιένα (21) απόφοιτοι, απεξαρτημένα άτομα του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» και ωφελούμενοι (χρήστες ψυχικής υγείας) του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
  • Δέκα (10) εργαζόμενοι του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» και άλλων μονάδων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
  • Οκτώ (8) γονείς απεξαρτημένων ατόμων, ενεργοί πολίτες
 • 4 Νομικά Πρόσωπα:
  • Γ.Ν.Θ.»Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (απόφαση Δ.Σ. 6η/13-04-2018, θέμα 56ο)
  • Σύλλογος Φίλων «ΑΡΓΩ»
  • Σύλλογος Φίλων Ψυχιατρείου
  • Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Θεσσαλονίκης