Μέλη

Η «ΑΡΓΩ» Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 με αριθμό μητρώου (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.) 000108400091 και ημερομηνία εγγραφής 26/06/2018, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4919/22 (Α’71) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (Α.Γ.Ε.ΜΗ): 166313261000, με ΑΦΜ 997223730, Ε’ ΔΟΥ Θεσ/κης και έδρα Λαγκαδά 196. Αποτελεί την πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης για απεξαρτημένα άτομα.

Μέλη

Στην «ΑΡΓΩ ΚοινΣΕπ» συμμετέχουν σαράντα τρία (43) μέλη:

 • 39 Φυσικά Πρόσωπα:
  • Εικοσιένα (21) απόφοιτοι, απεξαρτημένα άτομα του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» και ωφελούμενοι (χρήστες ψυχικής υγείας) του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
  • Δέκα (10) εργαζόμενοι του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» και άλλων μονάδων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
  • Οκτώ (8) γονείς απεξαρτημένων ατόμων, ενεργοί πολίτες
 • 4 Νομικά Πρόσωπα:
  • Γ.Ν.Θ.»Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (απόφαση Δ.Σ. 6η/13-04-2018, θέμα 56ο)
  • Σύλλογος Φίλων «ΑΡΓΩ»
  • Σύλλογος Φίλων Ψυχιατρείου
  • Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Θεσσαλονίκης